حساب بانک ملی

شماره حساب بانک ملی : 0308719232008 
شماره ملی کارت ، برای انتقال وجه از طریق خودپرداز : 6037997100534818
شماره شبا: IR980170000000308719232008

به نام خانم مرضیه سرباز