روشن بودن زیاد تلویزیون یعنی خاموش شدن صدای درونی کودکان