مرضیه سرباز

– مدیر و نویسنده سایت دنیای روانشناسی
– کارشناس ارشد مشاوره
– مشاور کودک به صورت تخصصی
– بازی درمانگر کودکان بیش فعال ،اختلالات یادگیری و مشکلات اضطرابی و مسائل عاطفی
– برگزار کننده دوره های تربیت جنسی کودکان برای والدین
– برگزار کننده دوره های تربیت کودک برای مربیان مهد ها
– برگزار کننده دوره های فرزندپروری برای والدین